VzděláváníOrbis Pictus: Škola

Wikipedie: Vzdělávání


Septem artes liberales – Sedm svobodných umění

Tvořilo základ středověké vzdělanosti, přestože původ i idea svobodných umění je antická. Sedm svobodných umění vytváří systém sekulární vzdělanosti, která byla oddělována od tzv. sakrálních umění, tedy náboženských věd, které se týkaly teologických, exegetických atp. problémů. Koncepce sedmi svobodných umění byla používána bez výrazných změn až do 12. století, od této doby se objevují pokusy o nové klasifikace sekulárních disciplín, neboť bylo nutno reagovat na nové poznatky, jež do Evropy přišly z muslimského prostředí. Přesto se osvědčený koncept septem artes používal i nadále. Dělil se na:

Trivium – trojumění, čili tradiční základ sedmi svobodných umění. Týká se věd a disciplín, jež se obsahově dotýkají formální stránky myšlení a jsou vázány na jazyk: Quadrivium – čtyřumění, čili druhou složku sedmi svobodných umění. Ta sdružuje ty vědy, které se týkají reálného světa a jeho popisu. Jsou úzce návazány na matematiku a jsou pro středověk základem přírodovědných znalostí:

Databáze škol

Akreditační komise MŠMT

Školský program

Šikana

Klíčové kompetence gymnaziálního vzdělávání

Hledání v databázi škol

Vybráno z SIS:
          6.1 Státní instituce zabývající se vzděláním
                6.1.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz)
                6.1.2 Školské úřady (http://www.msmt.cz/cp1250/skupina2/suurady.htm)
                6.1.3 Výzkumný ústav odborného školství (http://www.vuos.cz)
                6.1.4 Národní vzdělávací fond  (http://www.nvf.cz)
                6.1.5 Ústav pro informace ve vzdělávání (http://www.uiv.cz)
           6.2 Právní předpisy týkající se vzdělávání
                6.2.1 Zákon o VŠ  (http://www.msmt.cz/cp1250/skupina3/Veda/DomPr/zakon/zakon.htm)
           6.3 Státní vzdělávací zařízení (http://www.adam.cz)
                6.3.1 Jesle
                6.3.2 Mateřské školy
                6.3.3 Základní školy (http://www.adam.cz/odkazzs/index.htm)
                6.3.4 Střední odborná učiliště (http://www.adam.cz/vzdelani/uciliste.htm)
                6.3.5 Střední školy a vyšší odborné školy (http://www.adam.cz/vzdelani/stred.htm)
                6.3.6 Vysoké školy (http://www.adam.cz/vzdelani/vs.htm)
                6.3.7 Celoživotní vzdělávání
                6.3.8 Studium a stáže vzahraničí  (http://www.nvf.cz/infoservis/cz/f1.html )
           6.4 Poradenství pro volbu školního vzdělávání (http://www.nvf.cz/infoservis/cz/b1.htm)
           6.5 Problematika spojená sduševním a tělesným handicapem
                6.5.1 Adresář ústavů sociální péče (http://www.mpsv.cz/scripts/1vyhledavani/adresare/AdrDet.asp?FMODE=ALL)
                6.5.2 Ústavy sociální péče pro postiženou mládež (http://www.mpsv.cz/scripts/1socprob/ustavy/ustav.asp#Mladez)
                6.5.3 Ústavy sociální péče pro dospělé (http://www.mpsv.cz/scripts/1socprob/ustavy/ustav.asp#Dospeli)
                6.5.4 Fond dětí a mládeže (http://www.fdm.cz)
           6.6 Státní a státem podporované programy pro rozvoj vzdělávání
                6.6.1 Fond dětí a mládeže (http://www.fdm.cz)

Co dál:

Distribuovaný aktualizační systém škol Přidružit se k projektu ZaŠkolou. Ten je založen na využití stávajících učebnic pro školní ročníky 1.-9. Citelně mu chybí: