Řím

OdkazyMytologie
Seznam řeckých a římských bohů, bohyň a dalších postav


Převzato z http://www.webprostor.cz/vzdelani/historiepravo/history/rim_ve_staroveku.htm
 

Řím


  Zemědělství. Staří Římané byli lidé pracovití, živící se rolnictvím a řemeslem. Žili prostě a předměty denní potřeby si vyráběli doma; přepychové zboží jim dodávali Řekové a Etruskové. Platební jednotkou byl z počátku kus dobytka, při čemž jeden kus skotu se rovnal 10 kusům ovcí. Až do 4. stol. př. Kr. neměli peníze, nejprve to byl měděný as; teprve roku 268 př. Kr. byla zavedena stříbrná měna (denarius = 4 sestercie). 
  Bohové a kněží. O bozích neměli Římané určitou představu, věřili však, že bohové, kterým člověk přináší oběti, ho chrání a že mezi člověkem a bohem je právní poměr, který mají zachovávat obě strany. Stykem s Řeky přejali Římané i řecké představy bohů, kterým dávali latinská jména. Hlavním bohem byl Jupiter, bohy války byli Mars, Quirinus a Janus, bohem úrody byl Saturnus, ochráncem stád byl Faunus, bohem ohně Vulcanus, bohem moře Neptunus, vládce podstvětí Pluto. Chotí Jupitera byla Juno, bohyní domácího krbu Vesta, obilní úrody Ceres, bohyní lovu Diana, bohyní krásy Venuše. Kněžské sbory pontifiků pečovaly o bohoslužbu; augoři předpovídali budoucnost z letu ptactva, haruspikové věštili z vnitřností obětovaných zvířat. Velké úctě se těšily Vestálky, udržující věčný oheň v chrámě bohyně Vesty
  Ústavní poměry. Římané se dělili na šlechtu (patricie), na svobodné řemeslníky a dělníky (plebs) a otroky servi). Svobodní občané, upadlí v poddanství nebo propuštění otroci, se nazývali klienty. V čele obce stál v dřívějších dobách král s výborem šlechty (senátem). V důležitých věcech bylo svoláváno shromáždění šlechty podle rodů (comitia curiata). Po vypuzení etruské dynastie roku 510 př. Kr. se Řím změnil v aristokratickou republiku. V čelo postaveni dva konzulové, kteří byli voleni na rok a střídali se v úřadě po měsíci. Vedle nich vládl senát. Ve vážné době jmenoval konzul na výzvu senátu diktátora
  Od roku 500 do roku 300 př. Kr. získali i plebejové hlavní politická práva. Nejdříve si vymohli 4 tribuny (ochránce), které volil vždy na rok sněm římského lidu (concilium plebis). Dále si vymohli, že zákony byly sepsány decemviry na 12 deskách (leges duodecim tabularum). Nato byli do počtu plnoprávných občanů zařazeni i klienti a venkovské obyvatelstvo a bylo vytvořeno 21 okrsků (tribuí), jejichž občané se scházeli na tributním sněmu (comitia tributa). Ústava se vyvinula tak, že šlechtické kuriátní shromáždění řešilo jen věci náboženské a rodové a na tributní sněm přešla zákonodárná moc. V době, kdy bylo třeba rozmnožit vojsko, bylo občanstvo rozděleno podle majetku na 5 tříd, z nichž každá stavěla určitý počet vojenských setnin (centurií). Centurie pak dostaly právo rozhodovat ve vážné době o míru a válce a o volbě vojenských tribunů s konzulovou pomocí. Poslední vývojové stádium bylo, že kutiátní sněm pozbyl veškerou faktickou moc, centuriární sněm volil úředníky a rozhodoval o odvolání ze soudních rozsudků (lex Valeria de provocatione) a tributní sněm splynul s plebejským shromážděním, které nabylo moci zákonodárné. 
  Nejvyššímy úředníky, ročně volenými, byli: konzulové, praetoři (soudci), aedilové (správcové města), quaestoři (pokladníci) a na pět let censoři, kteří pořizovali soupis majetku a později dostali i právo doplňovat senát, bdít nad mravy a kontrolovat státní hospodářství, čímž se stali velmi významným činitelem. 
  Přesto, že se plebejové domhli ve 3. století př. Kr. přístupu ke všem úřadům a hlavních občanských práv, lišila se římská ústava od řecké demokracie, neboť plebejský i centuriátní sněm rozhodoval pouze o zásadních věcech, ale jinak vládl senát, který se skládal ze 300 členů doživotně volených, většinou vysloužilých úředníků. O nejvyšší úřady se mohli fakticky ucházet jen lidé majetní, neboť byly bezplatné; málokdy se dostal do senátu nový člověk (homo novus). Ve 3. stol. př. Kr. se tak vyvinul zláštní senátorský stav a nový druh šlechty (optimales). 
  Hospodářské poměry ve 2. stol. př. Kr. Zemědělství bylo základem hospodářského života i v době, kdy se politická moc Říma rozvíjela. Průmysl a obchod byl stále nepatrný. V době, kdy Řím získával nové provincie, mocní jednotlivci rychle bohatli. Správu provincií měli na rok volení praetorové, později prokonzulové. Všechny nepřímé důchody z provincií a tamější státní podniky byly pronajímány společnostem boháčů (publikánům) nebo nejmajetnějším občanům (rytíři = equites). Senátoři se nesměli účastnit těchto obchodů, ale kupovali si levně státní pozemky a zakládali rozsáhlé latifundie, obdělávané otroky. Vzrůst latifundií měl za následek úpadek rolnického stavu, neboť malý rolník nemohl soutěžit s konkurencí velkostatku, zadlužoval se a rozmnožoval proletariát Říma. 
  Hospodářské poměry v 1. stol. př. Kr. Za těchto poměrů bylo nutně třeba reforem. Směřovali k nim bratři Gracchové návrhem zákona, aby nikdo neměl v užívání víc než určitý rozsah obecních polností a aby stát zřizoval menší zemědělské statky a zakládal občanské kolonie i mimo Itálii. Agrární reforma byla přijata, ale její provádění bylo linkavé a nedostatečné, a proto se proti senátorské straně organizovala opozice lidové strany (populárové). Jedním z prvních vůdců strany byl Marius, který jako konzul zavedl dvacetiletou placenou vojenskou službu a poskytl tím nemajetným občanům trvalé zaopatření. Tak bylo krizi částečně odpomoženo, ale vzrostl přílišný vliv vojevůdců v řízení státních věcí. Vnitřní nesnáze se zvětšovaly. Roku 88 př. Kr. bylo uděleno plné občanské právo všem tzv. spojencům v Itálii, kteří ho dosud neměli, a proto se bouřili. To byla předehra domácích válek. V zápase Marius kontra Sulla byla poražena strana populárů a Sulla, zvolený diktátorem, na čas zničil moc cenzorů, omezil moc tribunů a stanovil samočinné doplňování senátu. Hospodářská situace se zhoršila, počet proletariátu stále rostl a docházelo k úpadku celého politického života. Poněvadž své politické právo mohl každý občan uplatňovat pouze osobně v Římě (nebylo volení poslanců), rozhodoval na římském sněmu římský proletariát, který za chléb a zábavu (panem et circenses) hlasoval pro cokoliv. Senát ztrácel po nenáhlu moc, čehož využívali ctižádostivý jedinci, kteří si získali přízeň vojska a proletariátu. 
  Roku 60 př. Kr. vytvořili Pompeius, Crassus a Caesar první triumvirát; z jejich zápasu o moc vyšel později vítězně Caesar, který zavedl opět pořádek, upravil soudnictví, zlepšil správu provincií a dával půdu zchudlým občanům. Věnoval také pozornost hospodářským otázkám, razil zlaté mince (aureus = 100 sesterciů), opravil kalendář. Přívrženci republiky ho zavraždili roku 44, ale Antonius, Lepidusa Octavianus utvořili druhý triumvirát a porazili republikány. Roku 29 př. Kr. se stal Octavianus (Augustus) vlýdcem říše, republika zašla. 
  Hospodářské poměry v době císařské. V Římě se zatím hromadila chudina, provincie hynuly vykořisťováním a veškerý právní řád mizel. Augustus soustředil ve své moci nejvyšší úřady a zavedl opět právní a majetkovou bezpečnost. Senátu ponechal správu většiny provincií a lidovým shromážděním jejich práva, ale pod pláštíkem republikánských forem se stal skutečným vládcem říše. Reorganizoval stálé vojsko, udržoval loďstvo, zřídil osobní stráž. Venkovským obcím dal samosprávu, odstranil zlořády ve správě provincií. Stavěl silnice, zřídil poštu. 
  Západ říše měl stále zemědělský ráz, východ průmyslový. Řecko hospodářsky upadalo, jen Korint si zachoval obchodní význam; v maloasijských a syrských obcích se však rozvíjel průmysl velmi intenzivně. Střediskem obchodu s Indií byla Alexandrie; Egypt byl také obilní zásobárnou Říma. Vedle Alexandrie vrostl význam Antiochie, k níž směřovala i pozemní cesta z Číny. Obchod rostl se vzrůstem říše a nabýváním nových provincií za Augustových nástupců. Teprve Hardianus upustil od dalších výbojů a věnoval se zcela organizaci říše, zakládal nová města (Hadrianopolis), stavěl silnice a vodovody. Zavedl reformy ve správě, v soudnictví, ve financích i ve vojenství, úředníkům vyměřil pevné platy a žádal, aby byli právnicky vzdělaní. Směřoval k soustředění moci, k absolutní monarchii. 
  Prvních 200 let monarchie bylo dobou klidného vývoje, ale ve 3. stol. po Kr. se již hlásí hospodářský úpadek. Na počátku monarchie se parcelovaly velkostatky a pronajímaly drobným zemědělcům, ale později pohltily opět malé rolnictvo, které upadlo do dluhů a do poddanství. Také městské obce zchudly pod tíhou veřejných břemen. I administrativy se zmocnila dezorganizace, což vedlo Diocletiana k rozdělení říše na čtyři díly a k vnitřním reformám, jimiž ztratil senát poslední zbytky práv. Konstantin zavedl byrokratickou vládní soustavu a všechno obyvatelstvo podrobil pozemkové a výdělkové dani nebo dani z hlavy. Základem měny se stal zlatý solidus
  Ale úpadek se již nedal zadržet. Kraje byly vylidňovány válkami a epidemiemi. Ve 4. stol. po Kr. vtrhli do Evropy Hunové, kteří před sebou tlačili germánské kmeny. Římané přijímali již předtím do vojska Germány, kteří znenáhla ovládli říši bez velkých otřesů. 
  Umění a literatura. Římané neměli smysl pro výtvarné umění a domy stavěli ze dřeva. Řím byl ještě ve 4. stol. pr. Kr. nevzhlednou vesnicí a teprve tehdy byl obehnán hradbami a byly budovány klenuté stoky a silnice. V plastice byli učiteli Římanů Etruskové. Slavná socha kapitolinské vlčice je z roku 296. Římané nejevili zájem o básnictví ani o vědu. Nejstaršími literárními plody byly bohoslužebné zpěvy a úřední letopisy, vedené pontifiky. Rok se počínal březnem a po roku o 12 měsících následoval rok o 13 měsících; teprve od roku 153 př. Kr. počínali rok lednem. 
  Po válkách s Pyrrhem došlo k hojnějším stykům s Řeky a Římané se znenáhla seznamovali s řeckou literaturou a mytologií. První dějepisné práce (Fabius Pictor) byly psány řecky a teprve Marcus Portius Cato (234 - 149) psal latinsky. Řekové přicházeli do Říma jako soukromí učitelé bohatých rodin. Livius Andronicus počínal latinskou literaturu překladem Odysseie pro vyučující potřeby, Naeviius, Plautus a Terentius Afer zpracovávali ve 2. stol. př. Kr. podle řeckých vzorů komedie a Ennius napsal veršovanou kroniku (annalisté). První vynikající dílo o římských dějinách napsal Řek Polybios (*156 př. Kr.). Z věd se nejvíce pěstovala práva. Z filozofických názorů zdomácněl stoicismus. Stávalo se módou posílat jinochy do athénských filozofických škol a na Rhodos, kde působili slavní rhetorové. Stykem s Řeckem poznali Římané i jejich výtvarné umění; vojevůdcové odváželi řecké umělecké památky a zdobili si jimi příbytky. 
  V domácí literatuře se pěstovala v 1. stol. př. Kr. zejména satira (Valerius Catullus) a fraška (mímos). Nadevše vynikalo řečnictví (Marcus Tullius Cicero, 106 - 43), a dějepisectví, v jehož popředí stáli C. Salustius Crispus (86 - 35), Sulla a Caesar. Římský duchovní život podlehl v 1. stol. vlivu Východu; náhradou za náboženství byl řecký epikureismus a stoicismus, pro méně vzdělané vrstvy magické kulty maloasijské Kybely, íránského Mithry a egyptské Isidy. 
  Za Augustovy doby nastal pro literaturu zlatý věk. Žili básníci Publius Vergilius Maro (70 - 19 př. Kr.), Quintus Horatius Flaccus (68 - 9 př. Kr.), Publius Ovidius Naso (43 př. Kr. až 17 po Kr.), dějepisec Titus Livius (59 př. Kr. až 17 po Kr.). Velké dílo o všeobecných dějinách napsal Pompeius Trogus a Řek Diodóros. Nejznámější spisovatel Augustovy doby byl zeměpisec Strabón (*65 př. Kr.). Za Augusta se počínala vyvíjet i vlatsní římská architektura, užívající klenby, kterou Řekové neznali. Vznikly velké chrámy Pantheon), divadla, lázně (thermy), vodovody. Vitruvius Polio vydal o stavitelství odborný spis. V Augustově době se narodil Ježíš Kristus (asi 4 roky před začátkem našeho letopočtu), zakladatel náboženství, které později ovládlo celou říši. 
  V 1. a 2. stol. po Kr. došlo k velkému rozvoji stavebního umění. Vznikaly amfiteátry (Colosseum), baziliky, tržní a soudní budovy, ohromné lázně (Caracollovy), vítězné sloupy (Traianův) a oblouky Titův), mauzolea (Hadrianovo) a rozsáhlá náměstí (fora) caesarů. Zejména za Hadriana se mnoho stavělo, také mimo Řím, např. v Athénách. Tehdy vzrostla i syrská Palmýra, syrský Heliopolis (Baalbek), alžírský Timgad, Hadrianopolis (Drinopol). Sochaři tvořili bysty slavných mužů, malířství zdobilo stavby a tvořilo podobizny ve dřevě. 
  V literatuře vynikla v 1. stol. po Kr. satira, jejímž mistrem byl Valerius Martialis. Dějepisná díla psal Plútarchos a zejména Cornelius Tacitus. V přírodních vědách vynikli Claudius Plinius a Claudius Ptolemaios. Po stránce mravní byl zřejmý pokrok; stav otroků se zlepšil, život byl prostší, válečná krutost se zmírnila, obecné vzdělání bylo větší, ale obyvatelstvo zpohodlnělo, což bylo příznakem úpadku. Mezi stoiky vynikal L. Anneus Seneca a císař Marcus Aurelius
  Ve třetím století se rozšířilo v nižších vrstvách křesťanství a jeho odpor k císařskému kultu vzbudil prvá pronásledování. Za Diocletiana tvořili křesťané jednu desetinu obyvatelstva, za Konstantina se již křesťanství stávalo uznaným náboženstvím. Pokus Juliánův o jeho potlačení se nepodařil. Zatím upadla i antická literatura a na výši se udržovala jen rhetorika. Ve třetím století hlásal Plótínos a Iamblichos filozofii novoplatónskou, ve čtvrtém století vynikal ještě historik Ammianus Marcelinus. Rodila se nová kultura a vznikala patristická (sv. Otců) literatura. Obhajoby křesťanství psali Origenes, Jan Zlatoústý, Ambrosius, Hieronymus, Augustinus. Pohanství bylo pronásledováno. Pohané žili jen ve vesnicích (pagus - vesnice, pagani - pohané). Římské umění rostlo ještě i v době politického a hospodářského úpadku, ale v katakombách vznikaly už počátky nového, křesťanského umění. 

 
Práva občanů římské říše
  1. právo na soukromí majetek 
  2. právo na právoplatný sňatek * 
  3. právo hlasovat o volbě úředníků 
  4. právo odvolat se proti rozsudku smrti k setninovému sněmu 
  5. právo zastávat úřednické funkce * 
*     tato práva příslušela pouze patricijům (až do roku 212).

 
Politický přehled od založení Říma do konce doby královské 753 - 510 př. Kr.
  Praobyvateli Itálie, pokud jsou známi, byli Ligurgové (u Janovského zálivu), Korsové (na Korsice), Sardové (na Sardinii), Elymové a Sikulové (na Sicílii). 
2000  Italikové (lid indoevropského původu) přišli do Pádské nížiny. 
1400  se Italikové stěhovali na jih a obsadili celý Apeninský poloostrov. Ve střední Itálii sídlili Latinové (Latium - kraj Říma), Umbrové (severněji) a Samnité (východněji). 
1200  Venetové (ilyrští) obsadili opuštěnou Pádskou nížinu. Na jihu poloostrova se usadili jim příbuzní Japygové
1000  Etruskové založili první obce na západním pobřeží. Přišli z maloasijského pobřeží (byli asi příbuzní s Chetity) a vytvořili několik městských států. Stavěli kamenné stavby, vyznali se v hrnčířství a vedli rozsáhlý obchod. 
760  Řekové a Kartáginci se usadili v Itálii, Řekové v jižním cípu, Kartáginci na Sicílii. 
753 založen Řím (podle pověsti). Pověst mluví též o prvních králích města jimiž byli: 
753 - 716  Romulus, který s bratrem Remem založil město a únosem Sabinek zajistil populaci. Vstoupil na nebesa a byl zbožněn (jako Quirinus). 
715 - 673  Numa Pompilius vydal bohoslužebné předpisy. 
673 - 641  Tullus Hostilius vyvrátil město Albu Longu. 
641 - 616  Ancus Marcius dobyl několik měst Latinů; vedle římských patricijů (šlechta) se tvořili třída plebejů (lid). 
616 - 578  Tarquinius Priscus pocházel z etruského rodu a trůnu se zmocnil násilím. 
578 - 534  Servius Tullius dal podle pověsti podnět ke staré římské ústavě (fakticky vytvořena později). 
534 - 510 Tarquinius Superbus podnikal mnohé stavby (chrám na Kapitolu). byl vyhnán spiknutím lidu a Řím byl prohlášen republikou. 

 
Republika do punských válek 510 - 264 př. Kr.
510 počátek republiky; boje s vypuzeným Targuiniem. 
507  Porsena, král etruského města Clusium, ovládl Řím; ale poddanství Říma trvalo jen několik let. 
494 první secese, odchod plebejů z Říma, po jejich návratu zřízen úřad tribun lidu
493  sjednoceny latinské obce v okolí Říma v trvalý spolek pod vedením Říma. Spolek válčil se sousedními Volsky a Aequy. 
474  Hierón syrakúský porazil Etrusky, což bylo počátkem úpadkem jejich moci. 
471  zřízen úřad tribunů plebis (zástupců lidu); podle pověsti to byl důsledek vystěhování plebejů z Říma. (Báje o Meneniovi Agrippovi). 
449 druhá secese, velký úspěch plebejů, zvolení decemvirové (deset mužů), kteří sepsali zákony na deskách, vyvěšených na římském foru = první kodifikace římského práva
445  prosazeny sňatky mezi patriciji a plebeji. 
400  Galové přitáhli do Popádí. 
396  etruské město Veie zničeno Římany. 
386 Galové dobyli Řím po vítězství nad říčkou Allií. 
367  první plebej konzulem. 
343 - 341 první samnitská válka. Kapua a jiné samnitské pobřežní obce vstoupily ve spolek s Římany, což vedlo "horské" Samnity, ohrožené tímto postupem, k boji. Byli přinuceni zřeknout se pobřežních obcí a ztratili přístup k moři. 
340 vzpoura latinských obcí. Latinové byli poraženi a uvedeni do plného poddanství. 
326 - 304 druhá samnitská válka. Připojením obcí Latinů značně vzrostlo území Říma, což vzbudili obavy sousedních Samnitů. Vznikla druhá válka v níž byli Římané vlákáni do Candijské soutěsky a přinuceni ke kapitulaci, ale po několika letech zahájili boj znovu a vítězství rozšířili své území. 
304  plebejové získaly přístup do úřadu kurulská aedilita - staral se o správu Říma, zásobování, dohlížel na trhy, hygienu a pořádal hry. 
300  získali plebejové přístup do kněžského kolégia (pontifikové, augoři). 
298 - 291 třetí samnitská válka. Samnité hledali spojence k odvetě a našli je v jihoitalských Lukanech, v Umbrech, v Etruscích a v Galech (senonských), ale válka nakonec byla rozhodnuta vítězství Římanů u Sentina v Umbrii roku 295, třebas se táhla ještě čtyři roky, než se Samnité poddali Římu. 
287 třetí secese, vydán tzv. Hortenziův zákon - usnesené plebejského sněmu má platnost zákona i bez schválení senátem. 
284  si Římané podřídili Etrusky a senonské Galy. 
282 - 272 válka s Tarentem a Pyrrhem. Jihoitalští Řekové (Tarentum) měli obavy ze vzrůstu moci Říma a počali s ním válku, povolali na pomoc épeirského krále Pyrrha. 
280  Pyrrhus zvítězil u Herakleie
279  zvítězil u Auscula, ale s velkými ztrátami. Poselství Syrakúsanů žádalo, aby jim šel na pomoc proti Kartágincům. 
278 - 275  Pyrrhus na Sicílii. Římané rozpínali opět svoji moc proti Lukanům, kteří povolali Pyrrha zpět. 
275  u Beneventa se Pyrrhus srazil s Římany. Bitva byla nerozhodná, Pyrrhus byl však tak oslaben, že odplul do Epeiru. 
272  Tarentum se poddalo Římu. 
265  řecké obce se podřídily vedení Říma, který tak ovládl celý poloostrov. 

 
Doba válek s Kartágem 264 - 146 př. Kr.
264 - 241 první válka punská. Kartáginci (Punové) ovládli po odchodu Pyrrha znovu většinu Sicílie, jen východní část ostrova zůstala pod mocí Syrakus. Syrakusy propustily ze svých služeb italské žoldnéře, ale ti obsadili Messinu a škodili sicilským Řekům. Když Syrakusy podnikly proti nim výpravu, žádali o pomoc Kartágince. Řámané nechtěli připustit, aby se u Messinského zálivu usadili Kartáginci a vypudili je z města. Tak vznikla první válka Říma s Kartágem. Římané byli silnější v pozemním boji, Kartáginci na moři. Po počátečních neúspěších uvedli Římané způsob boje pozemního i do námořních bitev (padacími mosty přecházelo vojsko na nepřátelskou loď), což se osvědčilo. 
260  u Myl dosáhl Řím prvního námořního vítězství. 
256  Atilius Regulus, který přeplul do Afriky, ohrozil Kartágo. 
255  Regulus byl s většinou vojska zajat. 
253  římské loďstvo, poslané do Afriky, bylo bouří zničeno. 
251  Hasdrubal, kartáginský vojevůdce, poražen u Panorma Caeciliem Metelem. 
247  Hamilkar Barkas (Blesk), zvítězil nad Římany. 
242  u Aegatských ostrovů bylo loďstvo Kartáginců poraženo, a tím boj rozhodnut. Sicílie se stala první římskou provincií. Dodatečně proti dohodě obsadili Římané i Sardinii a Korsiku. 
229  Ilyrové na dalmatském pobřeží a Skadar se podřídili panství Říma. 
222  Galové v Popádí uznali římskou svrchovanost (Předalpská Galie). 
218 - 201  druhá punská válka
Zatímco Římané rozšiřovali svou moc v severních krajích Itálie, nahrazovali Kartáginci své ztráty výboji v Hispánii. 
229  Hamilkar Barkas a po jeho smrti jeho zeť Hasdrubal ovládli hispánské pobřeží jižně od města Saguntu. 
227  založili přístav Nová Kartagina (Cartagena). 
221  Hannibal, 26letý syn Hamilkarův, se ujal vedení. 
219  Hannibal oblehl Saguntum. Římané vzali město v ochranu, ale Hannibal je dobyl a rozhodl se k tažení do Itálie. 
218  překročil Pyreneje a Alpy a objevil se v Popádí. Galové se k němu přidali. 
217  u Trasimenského jezera porazil konzula G. Flaminia a táhl dál k jihu; vyhnul se Římu. 
216  u Cann stihla Římany strašlivá porážka. K Hannibalovi se připojily jihoitalské kmeny a Syrakusy. Římský konzul Quintus Fabius Maximus vypravil vojsko do Hispánie, aby Hannibalův bratr Hasdrubal mu nemohl pomoci. 
212  Syrakusy dobyty Římany (Archimédova smrt). 
211  Capua dobyta Římany. 
208  Publius Cornelius Scipio Africanus porazil v Hispánii Hasdrubala. 
207  Hasdrubal poražen po přechodu Alp nad řekou Metaurem. 
204  Scipio přistál u Kartága a spojil se s numidským králem Masinissou
203  u Zamy porazil Scipio Hannibala, který byl nucen se vrátit do Afriky. 
201  uzavřen mír, Kartágo se vzdalo Hispánie ve prospěch Říma a zavázalo se neválčit bez jeho svolení. 
200 - 197 druhá válka s Makedonií. Když byl Hannibal v Itálii, získal za spojence makedonského krále Filippa III. Římané tehdy podnítili proti Filippovi Řeky a Filippovi byl znemožněn zásah do italských věcí (první válka). Po skončení boje s kartágem se Římané obrátili proti Filippovi a získali pomoc aitolského a achajského spolku. 
197  Filipp III. poražen u Kynoskefal
196  vyhlášení svobody řeckých městských států Římany. 
192 - 189 válka s Antiochem III. K Antiochu III., syrskému králi, se uchýlil Hannibal, když byl donucen opustit vlast a nabádal jej k utvoření protiřímského spolku. Antiocha povolali na pomoc Řekové, kteří byli brzo po osvobození tísněni Římem. 
192  Antiochos III. se přepravil do Thessalie. 
191  byl poražen u Thermopyl Římany. 
190  u Magnesie znovu poražen. 
189  sjednán mír, v němž se Antiochos III. zřekl maloasijských území. Řekové byli podrobeni Římu. 
183  Hannibal, pronásledovaný Římem, se otrávil jedem. 
171 - 168  třetí makedonská válka 
171  Perseus, syn Filippa III., hledal spojence k boji s Římany mezi Ilyry a Řeky. 
168  u Pydny byl Perseus poražen a zajat. Makedonie byla rozdělena na 4 republiky pod římským protektorátem a Řekové potrestáni deportací tisíce předních občanů. (Mezi nimi byl Polybios.) 
149 - 146 čtvrtá makedonská válka. Makedonie se pokusila zbavit protektorů povstáním, které vedl dobrodruh Andriskos, jenž se vydával za Perseova syna. 
149  Andriskos porazil Římany. 
148  byl zajat a odboj potlačen. Makedonie byla prohlášena římskou provincií. 
146 Korint zničen a utlumeno povstání, vzniklé v Řecku. 
149 - 146 třetí válka punská. Řím nesnášel nový hospodářský rozkvět Kartága. 
149  Masinissa, král Numidie, škodil Kartágu. Když se Kartágo proti tomu bránilo, prohlásil to Řím za porušení míru a vyslal do Afriky vojsko. Kartágo vydalo zbraně i zásoby, ale Řím dodatečně chtěl, aby bylo město zbořeno a vystavěno až ve vnitrozemí. Kartágo, žijící z moře, se odhodlalo k zoufalému odporu. 
146  Publius Cornelius Scipio Aemilianus dobyl Kartágo po tříletém obléhání; město bylo srovnáno se zemí a z jeho území vytvořena provincie Afrika. 
153 - 133 války s Hispánií. Proti panství Říma vzplanul roku 153 odboj u Keltibérů a Lusitánů (Portugalsko). 
147  Viriathus, vůdce odboje Lusitánů, připravil Římu několik porážek. 
143  Římané obsadili většinu Hispánie, kromě Numantie. 
141  byl Viriathus úkladně zavražděn. 
136 - 132  první Sicilské povstání otroků. Došlo ke sporu mezi otrokáři a otroky, který bylo velmi mnoho na jednom místě. 
133  Numantie padla a Římané změnili zemi v provincii. 
133  Provincie Asie. Pergamský král Attalos III. odkázal svou zemi Římu, který z ní učinil provincii Asii. Řím se tak stal pánem Středozemního moře. 

 
Od bratří Gracchů do Pompeia 133 - 60 př. Kr.
  Vítěznými válkami zabral stát nesmírné plochy půdy v koloniích, kterou si většinou přivlastnili senátoři (latifundie) a dávali je obdělávat otroky. Do Itálie bylo přiváženo obilí tak levné, že drobní sedláci se zadlužovali a ztráceli statky. Vedle úřednické šlechty (nobiles, optimates), tj. rodin, v nichž úřad přecházel z otce na syna, se tvořila vrstva rytířů (sloužili ve vojsku jako jezdci), jimž stát pronajímal vybírání státních důchodů, provádění veřejných prací a zásobování vojska. Pro veliké podniky se rytíři sdružovali ve společnosti publikánů (publika = veřejný důchod), které svou finanční mocí ovlivňovaly život. 
133  Tiberius Sempronius Gracchus, tribun lidu, navrhoval, aby nikdo neměl více státních pozemků než 500 jiter pro sebe a po 250 jitrech pro dva dospělé syny (zákon o pozemkovém maximu). Zbývající pozemky měly být dány zchudlým občanům v dědičný nájem. Proti návrhu se vyslovil druhý tribun a byl z Gracchova podnětu sesazen, čímž byla prolomena zásada nedotknutelnosti tribunů. Zákon byl odhlasován, ale k jeho provedení bylo třeba více času. 
132  se Tiberius Gracchus znovu ucházel o úřad tribuna, což nebylo podle ústavy dovoleno, a v pouličních bojích, podnícených senátorskou stranou, byl zabit. Provádění jeho zákona bylo ztěžováno. 
123  Gaius Sempronius Gracchus pokračoval v bratrově úsilí. Jako tribun prosadil zákon o prodávání laciného obilí ze státních sýpek (obilní zákon), čímž si získal lid; rytíře si získal zákonem o jejich volbě do soudních dvorů, jejichž členy byli dosud jen senátoři. Snažil se získat i ostatní Italy, kteří neměli římská práva, návrhem, aby jim bylo poskytnuto římské občanství, ale tím si znepřátelil římský proletariát, který žil z volebního práva a nepřál je jiným. Příštího roku již nebyl zvolen tribunem. 
121  senátoři hodlali zarazit provádění pozemkové reformy, ale lid obsadil pahorek Aventin. V bojích, které vznikly, byl zabit Gracchus a s ním 3000 jeho přívrženců. 
111 - 105  válka s Jugurthou. Po Masinissovi vládl v Numidii jeho syn Micipsa, který měl syny Adherbala a Hiempsala, nepříliš zdatné. Proto pověřil synovce Jugurthu, aby byl jeho synům oporou. Jugurtha dal však Hiempsala zavraždit; Adherbal prchl do Říma a žádal o pomoc. Římané se ho ujali, ale válka Jugurthou byla vedena linkavě (Jugurtha podplácel Římany). 
107  Gaius Marius, vůce lidové strany (populárů), převzal vedení boje a porazil Jugurthu. 
105  byl Jugurtha, který uprchl do Mauretanie, vydán a zardoušen v římském žaláři. 
105 - 101 válka s Kimbry a Teutony. V roce 121 Římané vytvořili za Alpami v jižní Galii provncii Zaalpskou Galii (Narbonensis podle hl. města Narbo) a obsadili také severní Alpy. Roku 113 vpadl do Štýrska germánský kmen Kimbrů a proklestil si bojem cestu do jižní Galie. 
105  u Arausia (dnes Orange) v Zaalpské Galii byli Římané poraženi Kimbry a s nimi spojenými Teutony. Porážka vzbudila v Římě veliký rozruch a v příštích letech byl Marius protiústavně zvolen pětkrát po sobě konzulem, aby nově zorganizoval vojenskou moc Říma, která měla čelit útoku Germánů. Marius vytvožil armádu hlavně z proletariátu, jemuž slíbil žold, podíl na kořisti a pozemek po dvacetileté službě.
102  u Aquae Sextiae (Aix) porazil Marius Teutony. 
101  u Vercell (sev. Itálie) porazil Kimbry. 
104 - 101  druhé Sicilské povstání otroků. 
100  Marius (pošesté konzulem) prosadil agrární zákon ve prospěch svých vysloužilců (veteránů). 
91 - 89  vzpoura Spojenců (Italiků mimo Řím). 
91  Livius Drusus znovu navrhl, aby občanské právo bylo poskytnuto všem spojencům, ale vzápětí se stal obětí atentátu. Nato vypukla v celé Itálii vzpoura a po ní následovaly boje, trvající dva roky. 
89  občanské právo přiznáno všem svobodným občanům, sídlícím na jih od Pádu. 
88 - 85  válka s Mithradátem. Pontský král Mithradátés využil nepokojů v Itálii k tomu, aby se zmocnil římské provincie Asie. Z jeho podnětu byli Římané v Malé Asii povražděni. 
88 - 82  první občanská válka, která vedla k prosazení Sully, který vytvořil tzv. sullovu diktaturu (82 - 79). 
88  Cornelius Sulla, Mariův nástupce u vojska, byl pověřen senátem vedením války proti Mithradátovi, ale žárlivý Marius docílil, že sněm Sullu sesadil a svěřil velení jemu. Sulla táhl s vojskem na Řím a Marius uprchl. Sulla porazil pontského krále na moři i na souši. 
85  mírem v Dardaně (u Dardanel) byl Mithradátés přinucen zaplatit velikou válečnou náhradu a vzdát se všech výbojů v Malé Asii. 
83  Sulla se vrátil do Itálie, kde zatím Marius, a po jeho smrti Cinna, ovládl Řím a dal se sním do boje. Cinna byl zavražděn. 
82  byl Mariův syn poražen u Říma a Sulla vtáhl do města, kde nařídil konfiskaci majetku nepřátel (prostkripce - seznam stíhaných osob, veřejně vyvěšovány, 1600 záznamů) a chopil se vlády jako diktátor. Za něho byla zvýšena moc senátu a tribunský úřad byl znehodnocen. Pouze Hspánie, pod vedením Mariova straníka Sertoria, vzdorovala jeho rozkazům. Veteránům přiděloval půdu v jižní Itálii, rozšířil senát na 600 členů, zbavil právo vetta tribuna lidu, zvýšil počet úředníků, do úřadu konzula a praetora se volilo na 2 roky (1. rok působil v Římě, 2. rok v provincii jako prokonzul). 
76  Gnaeus Pompeius, římský vojevůdce, vypravil se do Hispánie, kde po zavraždění Sertoria byla obnovena vláda senátu. 
73 - 71  Spartakovo povstání, povstání otroků, vedených Spartakem, zachvělo základy Říma. Začalo v Capue, odkud uprchlo 70 gladiátorů, pak se k nim přidávali další otroci (konečný počet byl 60000). Spartakus se je snažil vyvést z Itálie, ovšem u Pádu se otočili zpět na jih (velká část pocházelo z Afriky a Asie), část jich pokračovala na sever. 
71  Marcus Licinius Crassus, největší římský boháč, porazil otroky (Spartakus padl); asi 6000 otroků bylo ukřižováno a zbytek jejich vojska, který prchl do severní Itálie, byl potřen Pompeiem, vracejícím se z Hispánie. 
70  zvoleni nový konzulové (Gnaeus Pompeius a Marcus Licinius Crassus), kteří obnovili původní zřízení, obnoveno sněm a tribun lidu. 
67  byl Pompeius pověřen zničit mořské lupiče, kteří sídlili na Krétě a ohrožovali bezpečnost východní části Středozemního moře. Pompeius je porazil a zbytek se usadil v Kilikii. 
66  se obrátil proti Mithradátovi, s nímž předtím marně válčil Licinius Lucullus, porazil krále a Pontos prohlásil římskou provincií. Mithradátés prchl na Krym, kde byl obležen vlastním synem Farnakem, a vzal si život. 
64  vytáhl Pompeius do Sýrie a Palestiny a připojil obě země k římské říši. 
63  Catilina, římský šlechtic, připravoval spiknutí, aby se zmocnil vedení státu, ale jeho záměry byly v senátě odhaleny konzulem Markem Tulliem Ciceronem, znamenitým řečníkem. Catilina prchl z Říma. 
62  Catilina u Pistorie poražen. 
62  Pompeius přistál v Brundisiu a rozpustil vojsko podle přání senátu, který se obával, že zřídí monarchii. Když však jeho návrhy, aby vojákům byly přiděleny pozemky, byly senátem odmítnuty, dohodl se s nejvlivnějšími muži senátu. Tak vznikl první triumvirát. 

 
Doba triumvirátů 60 - 30 př. Kr.
60 první triumvirát. Pompeius, Crassus a Caesar (který si získal oblibu lidu pořádáním nákladných her), vytvořili tajný spolek a dohodli se o rozdělení moci ve státě. 
59  Gaius Julius Caesar se stal konzulem a prosadil schválení Pompeiových požadavků. 
59 - 49 Caesar v Galii. Po roku konzulátu získal Caesar správu Zaalpské i Předalpské Galie a zastavil Helvetie, kteří se stěhovali ze Švýcar na západ a donutil i germánského krále Ariovista k ústupu za Rýn. Pomocí sporů mezi galskými kmeny a jejich rodinných svárů získal nadvládu nad jihozápadní Galií. 
57  Caesar si podrobil Belgy (v dnešní Belgii). 
55  přešel Rýn, aby zastrašil Germýny a podnikl výpravu do Británie, která však neměla úspěch. 
54  se podruhé vypravil do Británie a pronikl až k Temži. 
53  přešel podruhé do Germánie, aby zastrašil Svévy. V témže roce byl u Karrh v Mezopotamii zabit Crassus ve válce s Parthy. 
52  Vercingetorix, kníže Arvernů, zorganizoval všeobecné povstání Galů proti Římu. Caesar dobyl Genabum (Orleans), Avaricum (Bourges), jeho vůdce Labienus Lutetii (Paříž). Od dobývání Gergovie, kde byl hlavní stan Arvernů, byl nucen Caesar upustit, ale spojil se s Labienem a oblehl Alesii, kde se Vercingetorix vzdal, aby uchránil své krajany zkázy (byl později v Římě popraven).
49 - 45 druhá občanská válka
49  Zápas mezi Caesarem a Pompeiem.
Caesar by vyzván, aby rozpustil vojsko a vrátil se do Říma, kde Pompeius ovládl senát, žárlící na Caesarovu popularitu. 
49  Caesar přešel řeku Rubico ("Kostky jsou vrženy") a s vojskem táhl na Řím. Překvapený Pompeius prchl do Řecka; Caesar ho nestíhal a podřídil si především Hispánii.. 
48  u Dyrrhachia (Drače) Pompeius porazil Caesarovo vojsko. 
48  u Farsalu v Thessalii byl POmpeius zcela poražen a na útěku do Egypta zabit. Caesar zasáhl do sporů o trůn v Egyptě a stanovil vládkyní 16letou Kleopatru (s jejím 10letým bratrem-choťěm). 
47  u Zely v Malé Asii porazil Caesar Farnaka, Mithradátova syna, který se vzepřel Římu (Veni, vidi, vici). 
46  u Thapsu porazil Pompeiovy syny a numidského krále, jejich spojence a Numidii proměnil v římskou provincii. 
45  u Mundy v Hispánii znovu porazil Pompeiovy syny a získal tím moc nad celou říší. Nato se věnoval správní a zákonodárné činnosti. 
44  připravoval se k tažení proti Parthům, chtěje následovat ve výbojích Alexandra Velikého, ale byl spikleci (republikány), kteří se obávali jeho samovlády v senátě, 15. března na březnové idy, zavražděn. 
43  druhý triumvirát. Konzul Marcus Antonius, jako vykonavatel Caesarovi závěti, poštval proti Caesarovým vrahům římský lid. Spiklenci (Brutus a Cassius) prchli z Říma a v čelo obce se postavil Marcus Antonius, Octavianus (Caesarův adoptovaný syn) a Lepidus, římský boháč, přibraný do nové vládní trojice. 
42  u Filipp v Makedonii byli Cassius a Brutus poraženi. Triumvirové si rozdělili moc ve státě tak, že Octavianovi připadl západ, Antoniovi východ a Lepidovi Afrika. Octavianus si získal v Římě dobrou správou velikou popularitu, zatímco Antonius byl mimo Řím; sídlil v Alexandrii, kde se stal manželem Kleopatry. Octavianus se nejdříve zbavil Lepida, který se vzdal Afriky a spokojil se v Římě s úřadem nejvyššího pontifika. Antonius se zapletl do nešťastné války s Parthy a neposlouchal senát, který ho volal k odpovědnosti. 
31  u Aktia porazil Agrippa, Octavianův vojevůdce, loďstvo Kleopatry a Antonia. 
30  u Alexandrie zvítězil Octavianus definitivně a Antonius spáchal sebevraždu. Kleopatra, když se jí nepodařilo získat vítěze, se otrávila. Egypt byl proměněn v římskou provincii. 

 
Augustus a jeho nástupci 29 př. Kr. až 98 po Kr. (principát)
29 př. Kr. až 14 po Kr. Augustus. Octavianus odmítl titul diktátora a zachoval republikánskou formu, ale soustředil ve své osobě pravomoc rozhodujících úřadů: byl imperátor (vojenská moc), tribun (právo navrhovat zákony), cenzor (doplňovat senát) i pontifex maximus. Sám se nazýval princeps (první občan); senát mu udělil titul Augustus (Vznešený), který pak byl všeobecně užíván (později se ztotožnil s výrazem "císař"). Pečoval o zachování práva, zejména v provinciích a podporoval hospodářský rozvoj. Jeho doba byla zlatou dobou římské literatury (básníci Vergilius, Horatius, Ovidius, dějepisec Livius). V Římě postavil nové forum a Pantheon (říkalo se, že zdědil Řím cihelný a zanechal jej kamenný). Za něho byla vytvořena jižně od ůstí Dunaje provincie Moesia a obsazeny země mezi Alpami a Dunajem (Vindelicia, Raetia, Noricum a Panonia) takže severní hranicí římské říše byl Dunaj. Nevlastní syn Drusus obsadil i germánské území mezi Rýnem a Labem, ale tu se udrželo panství Říma jen krátký čas. 
4 př. Kr. Ježíš Kristus se narodil podle zpráv evangelistů v Palestině za vlády Héróda, jenž byl dosazen Římem. (Héródés zemřel roku 750 od založení Říma, tedy 4 roky před začátkem křesťanské éry. V tomto roce se narodil i Kristus. Začátek křesťanské éry byl později chybně vypočítán.) 
2 po Kr.  Octavianus získal titul pater patrie (otec vlasti). 
6 po Kr.  Tiberius, nevlastní Augustův syn, chystal velikou výpravu proti Marbodovi, králi Markomanů, sídlících v Čechách, ale vzpoura v Panonii a v Ilýrii překazila její postup. 
Arminius, kníže Cherusků, porazil vTeutoburském lese římského místodržitele Vara a jeho čtyři legie; Římané ustoupili za Rýn, který zůstal hranicí říše vůči Germánii. 
14 - 37 Tiberius, Augustův adoptovaný syn, říši zprvu zpravoval vzorně, později pod vlivem oblíbence Seiana, náčelníka paetoriánů (osobní stráže), se odvrátil od senátu a přesídlil na Capri, kde také zemřel. 
14 - 17 Germanicus, syn Drusův, mezi lidem velmi oblíbený, vítězně bojoval proti Germánům. Mezi Arminiem a Marbodem došlo ke vzájemnému boji, v němž byl Marbod poražen a uchýlil se k Římanům. Arminius byl zavražděn rukou příbuzného, ale Germánie Římany obsazena nebyla. 
37 - 41 Caesar Caligula, Germanikův syn, vládl krutě a byl zabit praetoriány. 
41 - 54 Tiberius Claudius, Germanikův bratr, byl učený, ale slabý vládce, ovládaný milci a manželkami (Messalina a Agrippina ml.). Na žádost Agrippiny adoptoval jejího syna Nerona a ustavil jej svým nástupcem na úkor vlastního syna Britannika. Za Claudia byla opanována Mauretanie, jižní Británie a Thrákie
54 - 68 Claudius Nero vládl v prvých letech dobře pod vlivem filozofa Seneky, ale pak se zvrhl v ukrutníka. 
64  požár zničil velkou část Říma a z jeho založení byli obviněni křesťané (první pronásledování). 
68  povstání v Římě, císař na útěku zabit. 
68 - 69 vojenští císařové. Vojsko povolalo císařem vojevúdce Gallu, ale ten byl vzápětí praetoriány zavražděn a císařem byl v Římě provolán legát Otho a od germánských legií Vitellius; Otho byl v boji poražen a Vitellius lidem zabit. 
69 - 96 vláda Flaviova rodu
69 - 79 Titus Flavius Vespasianus, vojevůdce, na tažení proti vzbouřené Palestině, provolán císařem. Obnovil vojenskou kázeň, povznesl soudnictví, šetrností zlepšil státní finance, v Římě postavil Colosseum
70  židovskou válku rozhodl Vespasianův syn Titus, který rozbořil Jeruzalém i jeho chrám. 
78  Julius Agricola, tchán dějepisce Tacita, dokončil podmanění Británie. 
79 - 81 Titus, Vespasianův syn, se ukázal být výborným panovníkem. 
79  výbuch Vesuvu zničil Pompeje, Herculaneum a Stabiae. Tehdy zahynul přírodozpytec Plinius Starší
81 - 96 Domitianus, Titův bratr, vládl despoticky a byl spiklenci zavražděn. Jím končí rod Flaviovců
96 - 98 Nerva, starý senátor, zvolen senátem, aby urovnal poměry a zvolil za nástupce nejlepšího z Římanů. Nerva adoptoval vojevůdce Marka Ulpia Traiana. 

 
Doba adoptovaných císařů 98 - 180 (principát)
98 - 117 Traianus pocházel ze Španělska. Byl první římský císař, který nebyl Ital; byl především vojevůdce, ale vedle toho i výtečný vladař. Dbal o řádné konání práva, zakládal města a přístavy, stavěl mosty, lázně, vodovody; v Egyptě obnovil průplav z Nilu do Rudého moře. 
104  dobyl Dacii a učinil z ní římskou provincii. 
114  ovládl Arménie, Mezopotámie a část Arábie. Říše římská tehdy nabyla největšího rozsahu. 
117 - 138 Hadrianus, Traianův příbuzný, byl především skvělý organizátor. Vzdal se výbojů za Eufratem a římské panství v Británii ohradil opevněním proti Piktům s Skotům (Hadriánův val). Civilní správu říše oddělil od vojenské. Procestoval celou říši a opravoval a budoval nová města. V Thrákii založil Hadrianopolis (Drinopol) a v Řecku povznesl novými stavbami zejména Athény. V Římě postavil mimo jiné své mauzoleum (Andělský hrad). 
132 - 135  vzpoura Židů, vedených Šimonem Bar-Kochbou (Synem hvězdy). Vznikla proto, že císař hodlal na půdě zničeného Jeruzaléma vybudovat římské město s Jovovým chrámem. Po tříletém boji byli Židé poraženi a vypuzeni ze země. 
138 - 161 Antonius Pius, adoptovaný Hadrianem, proslul mírumilovností (za něho nebylo válek) a spravedlivostí, pro kterou byl autoritou i cizím vládcům v jejich sporech. Mluví se o zlaté době císařství. 
161 - 180 Marcus Aurelius Antonius, "filozof na trůně" (stoupenec Epiktetovy stoické filozofie), byl výtečný panovník, který, třebaže si přál mír, byl nucen po celou dobu vlády bojovat sMarkomany a Kvády, tlačícími se přes severní hranice říše. Z počátku stál po císařově boku jako spoluvládce L. Verus, velitel východní fronty proti Parthům, muž nehodný svého postavení (zemřel na tažení proti Germánům). 
166  Markomani vnikli do Itálie a oblehli Aquileiu. Marcus Aurelius je zatlačil za Dunaj a donutil je k míru. Po čase vnikli Germáni opět na římské území a císař je pronásledoval až hluboko za Dunaj. Vítěznému dokončení války zabránilo vzbouření Cassia, římského vojevůdce v Sýrii, proti němuž se byl císař nucen obrátit. 
177  Germáni podnikli nový nájezd do alpského kraje. Císař je vypudil a porazil na jejich území (zvěčnil to nápisem na skále trenčanského hradu z roku 179). Hodlal vytvořit z jejich území dvě nové provincie: Markomanii a Sarmantii (rovina Uher), když náhlá smrt učinila konec jeho plánům. Zemřel v ležení ve Vindoboně (Vídni). 

 
Dvě stě let poklesu říše 180 - 383 po Kr. (principát)
180 - 193  Commodus, nehodný syn Marka Aurelia, více gladiátor než vladař. Ukončil války ústupky ze strany Říma a věnoval se hrám a hýřením. Byl zavražděn. Po tříměsíční vládě císaře Pertinaxa, dosazeného praetoriány a zavražděného, dosedl na trůn vojevůdce ilyrských legií 
193 - 211 Septimus Severus, rodilý Afričan, opíral svou moc především o vojsko. Proti Parthům dobyl na čas opět Mezopotámii a v Británii se snažil proniknout do Kaledonie, kde zahynul (v dněšním Yorku). 
211 - 217 Caracalla, syn předešlého, vládl despoticky. 
212  udělil římské právo všem svobodným občanům říše. Byl zavražděn na výpravě proti Parthům od praefekta Macrina
217 - 218  Macrinus se prohlásil císařem, ale většina vojska se rozhodla pro Elagabala, mladičkého vnuka choti Septima Severa, jenž pocházel z rodu velekněží boha slunce v Baalbeku. Elagabalus nad Macrinem zvítězil a dosedl na trůn. 
218 - 222  Elagabalus zaváděl v Římě východní kulty. Podlehl vlivu svých milostníků a byl zavražděn vojáky. 
222 - 235 Alexandr Severus, povýšený vojskem, obnovil pořádek. 
226  Novoperská říše Sasánovců ohrožovala římské panství na východě, ale Alexandr državu uhájil. Byl zavražděn vojáky na výpravě proti Alemanům. Všichni následující císařové byli voleni vojskem a málo z nich zemřelo přirozenou smrtí. 
235 - 238  Maximinus, rodem Thrák, pokračoval v bojích. 
237  uznal semát za císaře Gordiana I. a jeho syna Gordiana II., zvoleného africkým vojskem, ale oba padli v boji s mauretanským místodržitelem. Senát se prohlásil pro vojevůdce Maxima a Balbína, ale ti byli zavražděni paetoriány. Také Maximinus byl zavražděn. 
238 - 244  Gordianus III., vnuk Gordiana I., bojoval proti Sásánovcům. 
244 - 249  Julius Filippus, praefekt praetoriánů, odstranil předešlého císaře vraždou. 
249 - 251  Decius zapudil předešlého. Padl v boji proti Gótům, kteří vnikli do Dacie. 
251 - 253  Gallus, zvolený vojskem, přijal za spoluvladaře Hostiliana, syna Deciova, který brzo zemřel. 
253  Aemilianus, zvítězil nad Góty, ale byl zbaven vlády Valerianem. 
253 - 260  Valerianus, byl poražen Peršany u Edessy a v zajetí zemřel. 
260 - 268  Gallienus, jeho syn, bojoval s jinými uchvatiteli trůnu. V Palmýře vznikla v jeho době říše královny Zenobie, manželky římského místodržitele Odaenatha. Gallienus byl zavražděn před Milánem. 
268 - 270  Claudius II. vypudil z Itálie Alemany a porazil na Balkáně Góty. 
270 - 275 Aurelianus ubránil říši proti útokům nepřátel, Gótům však ponechal Dacii. Porazil Zenobii, ale na tažení proti Peršanům byl zavražděn. 
275 - 276  Cornelius Tacitus vládl jen několik měsíců. 
276 - 282  Probus zpevnil hranice říše. Zavražděn v Sirmiu. 
282 - 283  Carus zemřel na vítězném pochodu proti Peršanům. Po jeho smrti se zvedá říše k poslednímu období slávy. 

 
Od Diocletiana do pádu západořímské říše 284 - 476 (dominát)
284 - 305 Diocletianus (rodem Dalmatinec) se chopil vlády pevnou rukou. Pro snadnější správu rozdělil říši na západní (s hl. městem Milánem) a východní (s hl. městem Nikomédií v Malé Asii). Řím přestal být sídlem císařů. Přijal za spolucísaře Marka Valeria Maximiani a odevzdal mu západ říše. Každý císař měl jmenovat caesara jako svého nástupce. 
292  caesary zvoleni Gaius Galerius a Konstantius Chlorus. Konstantius dostal do správy Británii a Galii (sídlil v Trevíru), Maximianus Itálii, Hispánii a Afriku (sídlil v Miláně), Galerius Thrákii a Ilýrii (sídlil v Sirmiu), Diocletianus si ponechal východní země (sídlil v Nikomedii) a dohled nad říší. 
305  se Diocletianus vzdal vlády a žil dále v Saloně v Dalmácii (Split) až do roku 313. Vlády se vzdal nerad i Maximianus. 
305  Galerius a Konstantius císaři. 
306  v Británii zemřel Konstantius a Galerius jmenoval augustem Licinia. O korunu se ucházel i Konstantiův syn Konstantin a syn Maxinianův Maxentius
311  zemřel Galerius. 
312  Konstantin porazil Maxentia u Říma. Stal se vládcem západní části říše, Licinius východní části říše. 
313  edikt milánský, dovolující křesťanství, vydal Konstantin v Miláně. 
323  Licinius poražen Konstantinem u Adrianopole a Chalkedonu, vzdal se vlády a byl příštího roku popraven. 
324 - 337 Konstantin Veliký sjednotil říši pod vládou jediného císaře, ale rozdělil ji na čtyři správní prefektury, dělené na diecéze (12) a provincie (101). Úředníci státu se stali dvorními zřízenci, princeps se změnil v pána (dominus), občané v poddané. Vedle pozemkové daně (podle katastru) byla zavedena výdělková daň (pro řemesla a obchod). 
325  první církevní sněm v Nicaei (v Malé Asii) zavrhl Ariovu nauku, že Kristus jako syn Boží není od věčnosti a tudíž je mu podřízen (proti sv. Trojici). Císař se považoval za rozhodčího i v církevních věcech. Po Konstantinově smrti se říše rozdělila mezi jeho tři syny. 
330  založil Konstantinopol
337 - 361  Konstantius (Východ i Thrákie). 
337 - 350  Konstans (Afrika, Itálie, Ilýrie). 
337 - 340  Konstantinus II. (Západ). 
340  Konstantinus II. poražen Konstantem. 
350  Konstans zabit ve vojenském povstání, Konstantius pánem celé říše. 
359  Konstantinopol zrovnoprávněna s Římem. 
361 - 363  Julianus Apostata (odpadlík), císařův bratranec, jenž se už za Konstantiova života osvědčil jako vojevůdce proti Alemanům a Frankům a jako císař zvítězil nad Peršany u Ktesifontu, zemřel v této válce. Byl přívrženec novoplatónské filozofie a pronásledoval křesťanství. 
363 - 364  Jovianus, provolaný vojskem, dojednal s Peršany mír. 
364 - 378  Valens, spoluvladař pro země východní. 
367 - 383  Gratianus, spoluvladař pro země západní. 
375 - 392  Valentinianus II., bratr předešlého, přibrán k vládě po otcově smrti. 
375 počátek stěhování národů. Do jižního Ruska vpadli Hunové a narazili na říši Ostrogótů (východních Gótů; Ermanarich se usmrtil, Ostrogóti se zavázali k poplatku. Vizigóti (západní Gótové) ustoupili s Athanarichem jednak do Sedmihrad, jednak do Moesie a Thrákie, kde jim císař Valens vykázal sídla. Gótové přijali křesťanství (ariánství) a jejich biskup Ulfila přeložil bibli do gótštiny. Útisk císařských úředníků způsobil vzpouru. 
378  u Adrianopole byl Valens poražen Vizigóty a ti pronikli dále na Balkán. Ostrogóti byli Huny, kteří postupovali na západ, převedeni do Panonie. 
383  Gratianus usmrcen od uzurpátora Maxima. 
388 - 392  Maximus po 4 letech podlehl Valentinianovi II. 
392  Valentinianus II. zabit ve vzpouře. 
392 - 394  Eugenius provolán vojskem. 
394 - 395 Theodosius, Gratianův spoluvladař, sjednotil říši. Po jeho smrti byla říše opět rozdělena mezi Theodosiovy syny. 
395 - 408  Arkadius (Východ), hl. město Byzantion (Cařihrad, Konstantinopol). 
395 - 423  Honorius (Západ), hl. město Ravenna. 
395  Alarich, král Vizigótů, zpustošil Balkán. Arkadius, aby ho získal, jmenoval jej správcem Ilýrie, ale tlak Vizigótů tím nebyl zadržen. 
402  Stilicho, Honoriův vojevůdce a rádce, rodem VAndal, porazil Alaricha jv. od Turina a později u Verony
405  vpád Alemanů, Burgundů, Vandalů, MArkomanů, Kvádů a Gepidů do Itálie, Stilicho odvolal posádky z Británie, Galie i Hispánie a vítězně čelil útoku, ale vydal tím opuštěné země nepřátelům. V Hispánii se usadili Vandalové, v Galii Frankové a Burgundové. Stilicho byl proto obžalován a usmrcen. 
410  Alarich vnikl do Itálie a zpustošil Řím. Zemřel v dolní Itálii a byl pochován na dně řeky Busenty v Kalabrii. Ataulf, jeho nástupce, pojal za choť Honoriovu sestru Placidii a přešel do jižní Galie. 
423 - 425  Joannes, Honoriův rádce, se zmocnil západořímského trůnu. 
425 - 455  Valentinianus III., syn Placidie, dosedl na římský trůn. Jeho rádce byl státník Aetius
429  Geiserich, král Vandalů, přešel z Hispánie do severní Afriky a založil zde říši Vandalů (hl. město Kartágo). 
449 Anglosasové pronikli do Británie a založili tam říši (7 království). 
451  Attila, král Hunů, vtrhl do Galie, ale by poražen na Katalaunských polích (nad Marnou) od Aetia a s ním spojených Vizigótů, Burgundů a Franků. 
452  vpadl do Itálie a zničil Aquilej. (uprchlíci z ní založili Benátky). 
453  Attila zemřel za svatebního veselí v Uhrách. Hunové byli vytlačeni k Černému moři, v Uhrách se vytvořila říše Ostrogótů (v Panonii) a Gepidů ( v Sedmihradsku). 
454  Aetius zavražděn z podnětu císaře. 
455  Valentinianus III. zabit. 
455 - 476 zmatky. V nastalých zmatcích zpustošil Geiserich Řím a dobyl Sardinii a Korsiku. Na císařském trůně se vystřídalo několik panovníků, dosazených vojevůdci žoldnéřů. 
475 Romulus (Augustus) šestiletý hoch, byl dosazen na trůn přičiněním senátora Oresta, který pocházel z Panonie a sloužil kdysi Attilovi jako sekretář. Germánští žoldnéři žádali, aby jim byla v Itálii vykázána stálá sídla, což Orestes odepřel. 
476  Odoakar, náčelník žoldnéřů, provolán císařem. Dal Oresta zavraždit a Romula sesadil z trůnu a určil mu pobyt v Kampanii. Tím zaniklo západořímské císařství.
486  dovršen zánik císařství i ztrátou posledního zbytku římského území v Galii (místodržitel Syagria poražen Chlodvíkem, králem Franků).